Thông báo

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

.
I. CÔNG DÂN ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ TẠI BỘ PHẬN TIẾP CÔNG DÂN PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU:
 1. Xuất trình giấy tờ tùy thân; tuân thủ Nội quy tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ, công chức tiếp công dân của Phường trong việc đăng ký và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị.
 2. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; tôn trọng đối với người tiếp công dân; nghiêm cấm việc kích động, gây rối trật tự, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức tiếp công dân và người thi hành công vụ
 3. Không được can thiệp, dự nghe việc khiếu nại, tố cáo của người khác; trường hợp nhiều người (từ 05 người trở lên) cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh về một nội dung thì phải cử người đại diện trình bày.
 4. Không được mang vật dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí, trẻ em hay súc vật vào phòng tiếp công dân.
 5. Không được tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm khi chưa được sự cho phép của người chủ trì tiếp công dân.
 6. Được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức tiếp công dân.
 II. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU:
 1. Trang phục chỉnh tề, phải đeo thẻ công chức theo quy định.
 2. Có thái độ đúng mực, bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân.
 3. Tiếp nhận đơn, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
 4. Phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện.
 5. Tôn trọng công dân, không sách nhiễu, gây phiền hà hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị.
 
 6. Giữ bí mật cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.
 III. KHÔNG TIẾP CÔNG DÂN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:
 1. Người uống rượu, bia; sử dụng chất kích thích bị cấm; người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
 2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm Nội quy tiếp công dân; người đại diện hoặc ủy quyền không hợp pháp.
 3. Người khiếu nại, tố cáo về việc đã được giải quyết đúng chế độ, chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn những vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.
 4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 IV. THỜI GIAN VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
 1. Thời gian tiếp công dân:
                        - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút;
                        - Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
 + Công chức Tư pháp – hộ tịch thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.
 + Phó chủ tịch UBND phường phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường thực hiện tiếp công dân đột xuất vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.
 + Lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND phường và các thành viên Ban tiếp Công dân phường vào ngày thứ 5 hằng tuần,  nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, tết thì bố trí vào ngày làm việc tiếp theo sau đó.
 Hết giờ tiếp công dân, công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị không được lưu lại trụ sở làm việc của HĐND, UBND phường.
 2. Lịch tiếp công dân định kỳ được thông báo bằng văn bản cho các thành phần tham gia tiếp công dân; được niêm yết tại trụ sở làm việc của HĐND, UBND phường và được công khai trên cổng thông tin điện tử phường Quang Hanh.
                               CHỦ TỊCH