Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Hộ tịch Tối đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định. Miễn lệ phí
2 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Hộ tịch Tối đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định. Miễn lệ phí
3 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch 03 ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc. 8.000 đồng/văn bản
4 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo 8.000đồng/bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký
5 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Lĩnh vực Hộ tịch 5 ngày 5.000 đồng Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn; đăng ký cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
6 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh vực Hộ tịch 5 ngày Miễn lệ phí
7 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Lĩnh vực Hộ tịch 5 ngày 5.000 đồng đối với trường hợp khai sinh không đúng hạn. Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
8 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Hộ tịch 03 ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc. - Lệ phí đăng ký khai sinh: 5.000đồng. - Lệ phí đăng ký nhận cha, mẹ, con: 10.000 đồng. Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
9 Thủ tục đăng ký lại khai tử Lĩnh vực Hộ tịch 5 ngày làm việc trường hợp phải xác minh không quá 10 ngày 5.000 đồng/trường hợp Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
10 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Lĩnh vực Hộ tịch 5 ngày làm việc trường hợp phải xác minh không quá 25 ngày 20.000 đồng/trường hợp Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
11 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực Hộ tịch 5 ngày làm việc trường hợp phải xác minh không quá 25 ngày 5.000 đồng/trường hợp Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
12 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lĩnh vực Hộ tịch 5 ngày làm việc trường hợp phải xác minh không quá 25 ngày 5.000 đồng/trường hợp Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
13 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh vực Hộ tịch 3 ngày làm việc trường hợp phải xác minh không quá 23 ngày Nộp trực tuyến: 5.000 đồng/trường hợp; Nộp trực tiếp: 10.000 đồng/trường hợp Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
14 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch 03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc .- Ngay trong ngày làm việc đối với yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Nộp trực tuyến: 5.000 đồng/trường hợp; Nộp trực tiếp: 10.000 đồng/trường hợp Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
15 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh vực Hộ tịch 2 Ngày Miễn lệ phí
16 Thủ tục đăng ký giám hộ Lĩnh vực Hộ tịch 3 ngày Miễn lệ phí
17 Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực Hộ tịch Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Nộp trực tuyến: 2.500 đồng; Nộp trực tiếp: 5.000đồng Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
18 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Hộ tịch 03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc. ộp trực tuyến: 5.000 đồng; Nộp trực tiếp: 10.000 đồng Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
19 Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực Hộ tịch Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc Miễn lệ phí
20 Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực Hộ tịch Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Nộp trực tuyến: 2.500 đồng/trường hợp; Nộp trực tiếp:5.000 đồng/trường hợp Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
Trang: