Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hôi
2 Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
3 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
4 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
11 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
12 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
13 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực khoa học công nghệ 60 ngày Không
14 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 07 ngày Không
15 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 15 ngày Không
16 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 15 ngày Không
17 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Lĩnh vực Thủy lợi 07 ngày Không
18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Lĩnh vực Thủy lợi 12 ngày Không
19 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Lĩnh vực Thủy lợi 12 ngày Không
20 Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa Lĩnh vực trồng trọt 2,5 ngày Không
Trang: