Tổ chức bộ máy

.
A. THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUANG HANH
         
           - Địa chỉ:      Tổ 1 - Khu 5  phường Quang Hanh – TP Cẩm Phả - T Quảng Ninh
          - Điện thoại:  02033 862 196 
          - Emai:          ubndquanghanh.cp@quangninh.gov.vn
          - Địa chỉ trang tin điện tử: phuongquanghanh.campha.gov.vn

       
B.TỔ CHỨC BỘ MÁY:

I. ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND: 
 
   Họ tên:  Nguyễn Minh Tuấn
 Chức danh: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND
                     Trình độ CM: Đại học
                     Trình độ chính trị:  Cao cấp
 Điện thoại: 0914 375 368
 Email: nguyenminhtuan.cp@quangninh.gov.vn
 
4    Họ tên: Hoàng Văn Tòng
 Chức danh: Phó chủ tịch UBND
 Trình độ CM:  Kỹ sư quản trị doanh nghiệp
Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại: 0915 053 244
 Email: hoangvantong@quangninh.gov.vn
 
5  Họ tên:  Hoàng Mạnh Thắng
 Chức danh: Phó bí thu Đảng ủy
                   Chủ tịch HĐND
 Trình độ CM:  +  Đại học hành chính
                         + Cử nhân luật kinh tế
Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại: 0905 366 286
 Email: hoangmanhthang@quangninh.gov.v
 
5    Họ tên:  Nguyễn Tiến Thành
 Chức danh: Phó chủ tịch UBND
 Trình độ CM:  +  Đại học ngành QLDĐ
Trình độ chính trị:
 Điện thoại:
 Email:
 
6    Họ tên: Trương Duy Điệp
  Chức danh: Phó chủ tịch HĐND
  Phụ trách:  Bộ phận tiếp nhận và TKQHĐ
 Trình độ CM: - Kỹ sư quản trị doanh nghiệp
                       - Cử nhân Luật
 Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại: 0978 872 666
 Email: truongduydiep@quangninh.gov.vn

II. UBMTTQ - CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG: 
 
7    Họ tên: Lê Thị Tuyết Mai
 Chức danh: PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ
 Trình độ CM:         Đại học luật
Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại: 0915 414 716
 Email: lethituyetmai@quangninh.gov.vn
​​​​​
8  Họ tên: Nguyễn Sư Đương 
 Chức danh: Chủ tịch Hội CCB
 Trình độ CM:  Đại học công đoàn
 Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 091 5 355 705
 Email: nguyensuduong@quangninh.gov.vn
 
9  Họ tên: Trương Thị Thanh Phương
 Chức danh: Chủ tịch Hội phukj nữ
 Trình độ CM:  Trung cấp phụ vận
 Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại:
 Email: anthibichphuong@quangninh.gov.vn
 
10    Họ tên: Phạm Hà Giang
 Chức danh: Chủ tịch Hội nông dân
 Trình độ CM: + Thạc sỹ thú y
                        + ĐH Quản trị doanh nghiệp mỏ
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 08 88 911 178
 Email: phamhagiang@quangninh.gov.vn
 
11  Họ tên: Trương Văn Dũng
 Chức danh: Bí thư Đoàn TNCSHCM
 Trình độ CM: + Cử nhân luật
                        + Đại học mỏ địa chất
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 01234 786 199
 Email: truongvandung.cp@quangninh.gov.vn

III. CÁN BỘ CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN:
19  Họ tên: Dương Văn Thảo
 Chức danh: Công chức Văn phòng thống kê
 Trình độ CM: + Cử nhân luật
                        + Đại học lâm nghiệp
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 0982 190 268
 Email: duongvanthao@quangninh.gov.vn
 
12  Họ tên:  Nguyễn Phi Hùng
 Chức danh: Công chức Văn phòng thống kê
Cán bộ: Tại Bộ phận tiếp nhận và TKQHĐ
 Trình độ CM: + Kỹ sư quản trị doanh nghiệp
Trình độ chính trị: 
 Điện thoại: 0965 712 362
 Email: nguyenphihung.cp@quangninh.gov.vn
 
13    Họ tên:  Đặng Thị Thu Hương 
 Chức danh: Công chức Tư pháp hộ tịch 
Cán bộ: Phụ trách công tác tiếp công dân
 Trình độ CM: + Đại học luật
Trình độ chính trị: 
 Điện thoại: 0916 527 289
 Email: 
 
14  Họ tên:  Hoàng Thùy Dương
 Chức danh: Công chức Địa chính xây dựng
 
 Trình độ CM: + Đại học môi trường
Trình độ chính trị: 
 Điện thoại: 
 Email: phothibichloan@quangninh.gov.vn
 
15  Họ tên:  Nguyễn Thanh Hải
 Chức danh: Công chức Văn hóa xã hội
Cán bộ: Tại Bộ phận tiếp nhận và TKQHĐ
 Trình độ CM: + Đại học LĐTBXH
Trình độ chính trị: 
 Điện thoại: 
 Email: nguyenthanhhai@quangninh.gov.vn
 
16  Họ tên:  Trần Văn Chung
 Chức danh: Công chức Tư pháp hộ tịch
Cán bộ: Tại Bộ phận tiếp nhận và TKQHĐ
 Trình độ CM: + Đại học 
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 
 Email: tranvanchung@quangninh.gov.vn
 
17  Họ tên:  Đỗ Thị Hoàn
 Chức danh: Công chức Tài chính kế toán 
 Trình độ CM: + Đại học TCKT
Trình độ chính trị: Trung cấp 
 Điện thoại: 0912 641 966
 Email: dothihoan@quangninh.gov.vn
 
18  Họ tên:  Trương Thị Vân 
 Chức danh: Công chức Tài chính kế toán 
 Trình độ CM: + Đại học TCKT
Trình độ chính trị: 
 Điện thoại: 0917 363 162
 Email: truongthivan@quangninh.gov.vn
 
21  Họ tên: Trương Đức Hạnh
 Chức danh: Chỉ huy trưởng BCHQS phường
 Trình độ CM: + Cử nhân luật
                        + Ttrung cấp quân sự địa phương
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 0967 710 492
 Email: truongduchanh@quangninh.gov.vn
 
22  Họ tên: Đỗ Thị Thúy Liễu
 Chức danh: Công chức Địa chính – Xây dựng
 Trình độ CM: Đại học 
 Điện thoại: 0985 244 240
 Email: dothithuylieu@quangninh.gov.vn
 
IV. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
 
23  Họ tên: Nguyễn Thị Hy
 Chức danh: Người hoạt hoạt động KCT
 Phụ trách: Chủ tịch hội người cao tuổi 
 Trình độ CM:        
Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại: 0166 955 8660
 Email: 
 
24  Họ tên: Lương Chí Thuýnh
 Chức danh: Người hoạt hoạt động KCT
 Phụ trách: Phó chủ tịch Hội CCB
 Trình độ CM:   Đại học
Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại: 0982 869 352
 Email: luongchithuynh@quangninh.gov.vn
 
26    Họ tên: Vũ Mạnh Hùng
 Chức danh: Chỉ huy phó – Ban CHQS
 Trình độ CM: Đại học quân sự
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 0972 251 283
 Email: vumanhhung.cp@quangninh.gov.vn
 
27  Họ tên: Hoàng Văn Việt
 Chức danh: Người hoạt hoạt động KCT
Phụ trách: Chỉ huy phó – Ban CHQS
 Trình độ CM: Đại học luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 0936 985 266
 Email: hoangvanviet@quangninh.gov.vn
 
29  Họ tên: Đoàn Đăng Dũng
 Chức danh: Người hoạt hoạt động KCT
Phụ trách: Phụ trách Nông lâm – thủy sản
 Trình độ CM: Cao đẳng kinh tế
 Điện thoại: 01653 755 218
 Email: doandangdung@quangninh.gov.vn