Tổ chức bộ máy

.
A. THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUANG HANH
         
           - Địa chỉ:      Tổ 1 - Khu 5  phường Quang Hanh – TP Cẩm Phả - T Quảng Ninh
          - Điện thoại:  02033 862 196 
          - Emai:          ubndquanghanh.cp@quangninh.gov.vn
          - Địa chỉ trang tin điện tử: phuongquanghanh.campha.gov.vn

       
B.TỔ CHỨC BỘ MÁY:

I. ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND: 
 
1  Họ tên:  Nguyễn Minh Tuấn
 Chức danh: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
  Dân tộc                 Kinh
 Trình độ CM:         Thạc sỹ
 Trình độ chính trị:  Cao cấp
 Điện thoại: 0914 375 368
 Email: nguyenminhtuan.cp@quangninh.gov.vn
 
2 Họ tên:  Lê Quang Tiến
Chức danh: Phó bí thu Đảng ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
Dân tộc                   Kinh
Trình độ CM:          Thạc sỹ
Trình độ chính trị:  Cao cấp
 Điện thoại: 093 822 62 68
 Email: lequangtien@quangninh.gov.vn
 
 
2 Họ tên:  Tô Thanh Nhì
Chức danh: Phó bí thu Đảng ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường
Dân tộc           Kinh
Trình độ CM:  Thạc sỹ  ngành nông trồng
Trình độ chính trị:  Cao cấp
 Điện thoại: 0915140193
 Email: tothanhnhi@quangninh.gov.vn
 
3    Họ tên: Trương Duy Điệp
  Chức danh: Phó chủ tịch HĐND
Dân tộc            Sán dìu
 Trình độ CM: - Kỹ sư quản trị doanh nghiệp
                       - Cử nhân Luật
 Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại: 0978 872 666
 Email: truongduydiep@quangninh.gov.vn
 
 
4    Họ tên: Hoàng Văn Tòng
Chức danh: Phó chủ tịch UBND
Dân tộc            Kinh 
Trình độ CM:  Kỹ sư quản trị doanh nghiệp
Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại: 0915 053 244
 Email: hoangvantong@quangninh.gov.vn
 
 
5    Họ tên:  Bùi Đình Việt
Chức danh: Phó chủ tịch UBND
Dân tộc           Kinh
Trình độ CM:  Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại:  0975 941 999
 Email: buidinhviet@quangninh.gov.vn
 

II. UBMTTQ - CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG: 

 
9  Họ tên: Hoàng Văn Việt
 Chức danh: Chủ tịch Hội CCB
 Dân tộc   Sán dìu
 Trình độ CM: Đại học luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 0936 985 266
 Email: hoangvanviet@quangninh.gov.vn
 
 
10  Họ tên: Đoàn Đăng Dũng
 Chức danh: Bí Thư Đoàn than niên
 Phó chủ tịch UBMTTQ phường
  Dân tộc   Kinh
 Trình độ CM:  Đại học
Trình đố lý luận: chính trị: Trung cấp  
 Điện thoại:  0353 755 218
 Email: doandangdung@quangninh.gov.vn
 
7  Họ tên: Trương Thị Thanh Phương
 Chức danh: Chủ tịch Hội phukj nữ
 Dân tộc           Sán dìu
 Trình độ CM:  Trung cấp phụ vận
 Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 034 484 9778
 Email: truongthithanhphuong@quangninh.gov.vn
 
 
8  Họ tên: Phạm Hà Giang
 Chức danh: Chủ tịch Hội nông dân
  Dân tộc         Kinh
 Trình độ CM: + Thạc sỹ thú y
                        + ĐH Quản trị doanh nghiệp mỏ
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 08 88 911 178
 Email: phamhagiang@quangninh.gov.vn
 

 III. CÁN BỘ CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN:
 
11  Họ tên: Trương Văn Dũng
 Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê
Dân tôc: Sán dìu
Trình độ CM:  + Cử nhân luật
                     + Đại học mỏ địa chất
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 01234 786 199
 Email: truongvandung.cp@quangninh.gov.vn
 
 
12  Họ tên: Dương Văn Thảo
 Chức danh: Công chức Văn phòng thống kê
Dân tộc            + Sán dìu
 Trình độ CM: + Cử nhân luật
                        + Đại học lâm nghiệp
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 0982 190 268
 Email: duongvanthao@quangninh.gov.vn
 
 
13  Họ tên:  Nguyễn Phi Hùng
 Chức danh: Công chức Văn phòng thống kê
Cán bộ: Tại Bộ phận tiếp nhận và TKQHĐ
(phụ trách văn thư)
Dân tộc  Kinh
Trình độ CM: + Kỹ sư quản trị doanh nghiệp
Trình độ chính trị:  Sơ cấp
 Điện thoại: 0837 263 689
 Email: nguyenphihung.cp@quangninh.gov.vn
 
 
14  Họ tên:  Đặng Thị Thu Hương 
 Chức danh: Công chức Tư pháp hộ tịch 
Cán bộ: Phụ trách công tác tiếp công dân
Dân tộc  Kinh
Trình độ CM: + Đại học luật
Trình độ chính trị:  Sơ ccaaps 
 Điện thoại: 0916 527 289
 Email:  dangthithuhuong@quangninh.gov.vn
 


 
15  Họ tên:  Nguyễn Thanh Hải
 Chức danh: Công chức Văn hóa xã hội
Cán bộ: Tại Bộ phận tiếp nhận và TKQHĐ
Dân tộc   Kinh 
 Trình độ CM: + Đại học LĐTBXH
Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại:  0396 823 502
 Email: nguyenthanhhai@quangninh.gov.vn
 
 
16  Họ tên:  Hồ Thu Yến
 Chức danh: Công chức Văn hóa xã hội
Dân tộc    Kinh
 Trình độ CM: + Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
 Điện thoại:    0976 023 865
 Email:  hothuyen@quangninh.gov.vn
 
 
17  Họ tên:  Trần Văn Chung
 Chức danh: Công chức Tư pháp hộ tịch
Cán bộ: Tại Bộ phận tiếp nhận và TKQHĐ
Dân tộc   Sán dìu
 Trình độ CM: + Đại học 
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 0824 041 990
 Email: tranvanchung@quangninh.gov.vn
 
18  Họ tên:  Hoàng Thị Thu Huong
 Chức danh: Công chức Tài chính kế toán 
  Dân tộc   Kinh
 Trình độ CM: + Đại học TCKT
 Trình độ chính trị:  Sơ cấp
 Điện thoại: 094 850 46 88
 Email: dothihoan@quangninh.gov.vn
 
 
19  Họ tên:  Vũ Minh Phượng
 Chức danh: Công chức Tài chính kế toán 
 Dân tộc    Kinh
 Trình độ CM: + Đại học TCKT
 Trình độ chính trị:  Sơ cấp
 Điện thoại: 02033 862 196
 Email:  vuminhphuong@quangninh.gov.vn
 
20  Họ tên: Phạm Văn Đạt
 Chức danh: Chỉ huy trưởng BCHQS phường
 Dân tộc    Kinh
 Trình độ CM: + Đại học
 Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại:   0982922 523
 Email: phamvandatj@quangninh.gov.vn
 
 
21    Họ tên: Ngô Quốc Phong
 Chức danh: Công chức Địa chính – Xây dựng
 Dân tộc:   Kinh
 Trình độ CM: Đại học
  Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 0969 782 559
 Email: dothithuylieu@quangninh.gov.vn
 
 
22  Họ tên:  Hoàng Thùy Dương
 Chức danh: Công chức Địa chính xây dựng
 Dân tộc  Kinh
 Trình độ CM: + Đại học môi trường
 Trình độ chính trị:  Sơ cấp
 Điện thoại:  0943 021 620
 Email: hoangthuyduong@quangninh.gov.vn
  
 
23  Họ tên:  Nguyễn Văn Bình
 Chức danh: Công chức Địa chính xây dựng
Dân tộc Kinh
 Trình độ CM: + Thạc sỹ Quản lý đất đai
Trình độ chính trị:  Sơ cấp
 Điện thoại: 0901 525 758
 Email: nguyenvanbinh@quangninh.gov.vn
  

IV. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
 
24  Họ tên: Nguyễn Thị Hy
 Chức danh: Người hoạt hoạt động KCT
 Phụ trách: Chủ tịch hội người cao tuổi 
Dân tộc Kinh
 Trình độ CM: Cao đẳng        
Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại: 0166 955 660
 Email: nguyenthihy@quangninh.gov.vn
 
 
25  Họ tên: Lương Chí Thuýnh
 Chức danh: Người hoạt hoạt động KCT
 Phụ trách: Phó chủ tịch Hội CCB
Dân tộc   Kinh
 Trình độ CM:   Đại học
Trình độ chính trị:  Trung cấp
 Điện thoại: 0982 869 352
 Email: luongchithuynh@quangninh.gov.vn
 
 
26    Họ tên: Vũ Mạnh Hùng
 Chức danh: Chỉ huy phó – Ban CHQS
Dân tộc  Kinh
Trình độ CM: Đại học quân sự
Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 0972 251 283
 Email: vumanhhung.cp@quangninh.gov.vn
 
 
27  Họ tên: Trần Thị Thùy Nhung
 Chức danh: PCT Hội liên hiệp Phụ nữ
Dân tộc Sán dìu
 Trình độ CM: Đại học TCKT
Trình độ chính trị: Sơ cấp
 Điện thoại:   0233 862 196
 Email:  tranthuythuynhung@quangninh.gov.vn
 
 
27  Họ tên: Nguyễn Thị Thu Huyền
 Chức danh: PCT Hội nông dân
Dân tộc Kinh
 Trình độ CM: Đại học Văn hóa
Trình độ chính trị: Sơ cấp
 Điện thoại:  02033 862 196  
 Email:  nguyenthithuhuyen@quangninh.gov.vn