Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 03 giờ làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung: Bổ sung
File đính kèm: Tải file