Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Bảo trợ xã hôi
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)
2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)
 
File đính kèm: Tải file