Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp xã
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; - 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; - 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
Lệ phí: Lệ phí thẩm tra dự án, mức phí: Theo tỷ lệ %
Nội dung:
5.1 Thành phần hồ sơ
  - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở;
- Các văn bản pháp lý có liên quan.
5.2 Số lượng hồ sơ
  03 bộ
5.3 Lệ phí:   - Lệ phí thẩm tra dự án
                - Mức phí: Theo tỷ lệ %
5.4 Thời gian xử lý công việc: 
           - 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A;
- 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;
- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
5.5 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự làm việc Thời gian giải quyết công việc Trách nhiệm bộ phận liên quan
B1 + Tổ chức nộp hồ sơ phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình tại BPMC của UBND
+ Tư vấn và hướng dẫn tổ chức chuẩn bị các Giấy tờ phải nộp và xuất trình, viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức.
1 ngày BPMC
B2 + Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp phường tổ chức thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình trình Chủ tịch UBND cấp phường phê duyệt theo đúng thời hạn quy định. 18-38 ngày Ban tài chính, Lãnh đạo
B3 + Trả kết quả và thu phí thẩm định dự án (nếu có) 1 ngày BPMC
5.6 Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định dự án
File đính kèm: Tải file