Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư củ Chủ tịch UBND cấp xã
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Lệ phí: Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, mức phí: Theo tỷ lệ %
Nội dung:  
5.1 Thành phần hồ sơ
  - Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu;
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật
- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
5.2 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.3 Lệ phí:   - Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
               - Mức phí: Theo tỷ lệ %
5.4 Thời gian xử lý công việc: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
5.5 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự làm việc Thời gian giải quyết công việc Trách nhiệm bộ phận liên quan
B1 + Tổ chức nộp hồ sơ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại BPMC của UBND
+ Tư vấn và hướng dẫn tổ chức chuẩn bị các Giấy tờ phải nộp và xuất trình, viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức.
½ ngày BPMC
B2 + Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp phường tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Chủ tịch UBND cấp phường phê duyệt theo đúng thời hạn quy định. 14 ngày Ban tài chính, Lãnh đạo
B3 + Trả kết quả và thu phí thẩm định dự án (nếu có) ½ ngày BPMC
5.6 Kết quả thực hiện: Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
File đính kèm: Tải file