Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục sáp nhập, chia tách, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 13 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáp dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sáp nhập, chia tách. Nếu không sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nộ hồ sơ và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do.
5.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện
 Các thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 
* Hồ sơ gồm có:
- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của giáo viên.
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
5.5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
5.8. Lệ phí: Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
5.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 Việc sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
- Bảo đảm quy định về giáo viên, số lượng trẻ em trên một nhóm trẻ, lơp mẫu giáo, tổ chức lớp học;
- Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em và giáo viên;
- Góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
5.11. Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
File đính kèm: Tải file