Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Không quy định thời gian thẩm định phần điều chỉnh của dự án
Lệ phí: Lệ phí thẩm định dự án, mức phí: Theo tỷ lệ %
Nội dung:  
5.1 Thành phần hồ sơ
  - Tờ trình thẩm định dự án;
- Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án;
- Văn bản pháp lý có liên quan.
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền.
5.2 Số lượng hồ sơ
  03 bộ
5.3 Lệ phí: (nếu có)  - Lệ phí thẩm định dự án
                            - Mức phí: Theo tỷ lệ %
5.4 Thời gian xử lý công việc: Không quy định thời gian thẩm định phần điều chỉnh của dự án
5.5 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự làm việc Thời gian giải quyết công việc Trách nhiệm bộ phận liên quan
B1 + Tổ chức nộp hồ sơ trình thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình tại BPMC của UBND
+ Tư vấn và hướng dẫn tổ chức chuẩn bị các Giấy tờ phải nộp và xuất trình, viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức.
Trong giờ hành chính BPMC
B3 + Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp phường tổ chức thẩm định phần điều chỉnh trình Chủ tịch UBND cấp phường phê duyệt theo đúng thời hạn quy định. Trong giờ hành chính Ban tài chính, Lãnh đạo
B4 + Trả kết quả và thu phí thẩm định dự án (nếu có) Trong giờ hành chính BPMC
5.6 Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định
File đính kèm: Tải file