Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thư viện
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
File đính kèm: Tải file