Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hảng hải - Đường thủy
Thời gian giải quyết:
Lệ phí:
Nội dung:
File đính kèm: Tải file